Regulamin składania skarg

O skargach mowa w artykule 14, ustęp drugi, zgodnie z punktem h Ustawy w sprawie warunków pracy.

Arbo.nu stara się tak dobrze, jak to możliwe, wspierać firmy powiązane z firmą Arbo.nu oraz jej pracowników, a także zapewniać optymalne świadczenie usług. Może się jednak zdarzyć, że Pan/Pani nie jest usatysfakcjonowany/-a świadczoną usługą. Za pomocą niniejszego Regulaminu składania skarg informujemy Pana/Panią o możliwościach, jakie Pan/Pani posiada w momencie zaistnienia skargi. 

1.         Rozpoznawalność
1.1 Na podstawie Ustawy w sprawie warunków pracy niniejszy Regulamin składania skarg zostanie przedstawiony do wiadomości Pracownika poprzez publikację na stronie internetowej www.arbo.nu oraz poprzez przesłanie Regulaminu składania skarg do Pracodawcy danego Pracownika.

2.         Definicje
2.1 Pod pojęciem „Skarga” w niniejszym Regulaminie składania skarg rozumie się: pisemne wyrażenie niezadowolenia z Arbo.nu dotyczące świadczenia usług przez lekarza medycyny pracy firmy Arbo.nu.
2.2. Pod pojęciem „Skarżący” w niniejszym Regulaminie składania skarg rozumie się: pracownika, który składa skargę dotyczącą świadczenia usług przez Arbo.nu.

3.         Składanie skargi
3.1 Złożenie pisemnej Skargi musi być uzasadnione.
3.2 Skargę należy przesłać w odpowiednim terminie do Arbo.nu pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@arbo.nu.
3.3 Skarga powinna zawierać przynajmniej:
- nazwisko i dane adresowe Skarżącego;
- skargę;
- opis okoliczności, do których odnosi się Skarga.

4.         Potwierdzenie odbioru, dochodzenie i ocena
4.1 Po złożeniu Skargi w sposób wskazany w artykule 3 Skarżący otrzyma w ciągu jednego dnia roboczego potwierdzenie odbioru.
4.2 Po otrzymaniu Skargi Arbo.nu rozpocznie dokładne dochodzenie w sprawie okoliczności i podstaw skargi. Niniejsze dochodzenie zostanie przeprowadzone przez osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w Skargę. Wszystkie strony, których dana Skarga dotyczy, zostaną wysłuchane.
4.3 Po wysłuchaniu wszystkich zaangażowanych stron Arbo.nu oceni zasadność Skargi, po czym podejmie niezbędne kroki w celu właściwego rozpatrzenia Skargi.

5.         Procedura składania skargi
5.1 Skarżący, oraz w razie potrzeby pracodawca Skarżącego, zostanie powiadomiony na piśmie w ciągu dwóch tygodni od złożenia Skargi o dalszej procedurze rozpatrywania danej Skargi.
5.2 Arbo.nu w ciągu czterech tygodni od złożenia Skargi podejmie uzasadnioną decyzję dotyczącą danej Skargi. Skarżący, oraz w razie potrzeby pracodawca Skarżącego, w ciągu czterech tygodni od złożenia Skargi zostanie powiadomiony na piśmie o podjętej decyzji. Pracodawca Skarżącego nie zostanie poinformowany o Skardze, jeżeli Skarżący nie wyrazi na to zgody.

5.3 Jeżeli, zgodnie z Decyzją, o której mowa w punkcie 5.2, zostaną przez Arbo.nu podjęte środki, wówczas Skarżący zostanie poinformowany na piśmie o terminie, w którym środki te zostaną wdrożone.
5.4 Arbo.nu zapewnia, że środki zostaną wdrożone w odpowiednim czasie.

5.5 Wyjątki. Następujące sytuacje są wyjątkami w procedurze składania skargi:  • Niezadowolenie z porady lekarza medycyny prac firmy i/lub innego eksperta wezwanego przez lekarza medycyny pracy firmy zmierzającej do (częściowego) wznowienia pracy (skarga jest wówczas niedopuszczalna). W tym celu może Pan/Pani złożyć wniosek o opinię eksperta z UWV lub o naszą drugą opinię. 

6.         Możliwość odwołania
6.1 Jeśli Skarżący nie jest usatysfakcjonowany postępowaniem w sprawie Skargi, wówczas może zwrócić się do Komisji Rozstrzygania Sporów Arbodiensten z siedzibą w Tilburgu. 

7.         Zachowanie poufności
7.1 Każda Skarga jest przez Arbo.nu traktowana jako poufna. Arbo.nu nie będzie w związku ze Skargą przekazywać żadnych zawiadomień stronom trzecim bez zgody zaangażowanych stron.

8.         Postanowienie końcowe
8.1 Jeśli Skarżący nadal ma pytania dotyczące Regulaminu składania skargi, wówczas może zwrócić się do Arbo.nu za pośrednictwem adresu e-mail info@arbo.nu.

Wilt u meer weten over het klachtenreglement?

Laat dan hier uw mailadres of telefoonnummer achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak of een prijsopgaaf.

versturen

De 5 diensten van ARBO.NU om verzuim en verzuimkosten
te beperken.

Prins Hendrikweg 10
3151 AE  Hoek van Holland
Nederland

Postbus 35
3151 AA  Hoek van Holland
T 0174 – 257 057
info@arbo.nu