Privacy verklaring Arbo.nu

Arbo.nu is een bedrijf dat gespecialiseerd is in arbobegeleiding en re-integratie. Wij leveren diensten aan bedrijven op het gebied van arbobegeleiding en re-integratie.

Wij nemen uw privacy, alsmede de privacy van andere betrokkenen zeer serieus en wij doen er dan ook alles aan om persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring kunt u lezen wie wij zijn, welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat de rechten van betrokkenen zijn.

1 Wie zijn wij?
Arbo.nu is gevestigd te (3151 AE) Hoek van Holland aan de Prins Hendrikstraat 10  en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24453925. U kunt contact met ons opnemen via yvon@arbo.nu.

2 Verantwoordelijken
Arbo.nu is samen met uw werkgever verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw werkgever verstrekt ons gegevens zoals o.a. uw telefoonnummer en adres. Vervolgens nemen wij contact met u op om u te begeleiden tijdens bijvoorbeeld uw ziekteperiode. Tijdens uw contact met de bedrijfsarts/deskundige worden uw (medische) gegevens op een vertrouwelijke manier door Arbo.nu verwerkt. 

3 Welke persoonsgegevens worden door Arbo.nu gebruikt?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee natuurlijke personen geïdentificeerd kunnen worden. Gegevens die Arbo.nu o.a. verwerkt zijn het NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Ook verwerken wij voor de uitvoering van onze dienstverlening medische gegevens van betrokkenen. Dit is nodig voor de begeleiding van werknemers bij ziekteverzuim en re-integratie. 

Als u gebruik maakt van onze website http://www.uwarbo.nu dan verwerken wij door middel van cookies (IP) gegevens. Deze hebben wij nodig om onze website te beheren en te verbeteren. 

Arbo.nu verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van de overeengekomen dienstverlening, tenzij zij hier wettelijk toe verplicht is. Arbo.nu bewaart gegevens niet langer dan op grond van de geldende wet- en regelgeving toegestaan is. De door Arbo.nu toegepaste bewaartermijnen kunnen desgewenst opgevraagd worden.

4 Voor welke doeleinden verwerkt Arbo.nu uw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om partijen informatie toe te sturen omtrent de diensten van Arbo.nu;
- Voor het gebruik van onze website;
- Op grond van een wettelijke verplichting;
- Om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

5 Op welke grond verwerkt Arbo.nu persoonsgegevens?
- Op het moment dat Arbo.nu toestemming van u heeft ontvangen voor het gebruik van uw gegevens;
- Voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening;
- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- Op het moment dat Arbo.nu daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.
 
6 Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Binnen Arbo.nu hebben alleen (bevoegde) werknemers toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt ervan uitgaan dat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor zover dit niet nodig is voor de overeengekomen dienstverlening worden persoonsgegevens niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen aan derden verstrekt. Voor onze dienstverlening kan het wel noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld, verzuimsystemen, overheidsinstanties of de bedrijfsarts. 

7 Hoe beveiligt Arbo.nu persoonsgegevens? 
Arbo.nu verwerkt persoonsgegevens in lijn met de geldende privacywetgeving op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Arbo.nu heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. U kunt hierbij denken aan informatiebeveiliging op onze computers, voorlichting van onze werknemers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen. 

8 Inzage in uw persoonsgegevens
U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten rectificeren, te laten wissen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Ook heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

9 Aansprakelijkheid Arbo.nu
Deze verklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Arbo.nu worden verwerkt. Arbo.nu accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de verwerking door Derden.

10 Tot slot
Deze privacy verklaring van Arbo.nu kan door Arbo.nu indien nodig altijd worden gewijzigd gelet op nieuwe ontwikkelingen. De meest recente versie staat gepubliceerd op de website http://www.uwarbo.nu.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Arbo.nu dan kunt u een e-mail sturen aan yvon@arbo.nu

Mocht u de klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verwijzen wij u naar ons klachtenreglement op onze website.

Prins Hendrikweg 10
3151 AE  Hoek van Holland
Nederland

Postbus 35
3151 AA  Hoek van Holland
T 0174 – 257 057
info@arbo.nu