Oświadczenie o ochronie prywatności Arbo.nu

Arbo.nu to firma specjalizująca się w poradnictwie BHP i reintegracji. Świadczymy usługi dla firm w zakresie poradnictwa BHP i reintegracji.

Bardzo poważnie podchodzimy do Pana/Pani prywatności, a także prywatności innych zaangażowanych stron i robimy wszystko, aby chronić dane osobowe. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności może Pan/Pani przeczytać o tym, kim jesteśmy, jakie dane osobowe wykorzystujemy, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi i jakie są prawa zaangażowanych stron.

1 Kim jesteśmy?
Firma Arbo.nu znajduje się w (3151 AE) Hoek van Holland przy ulicy Prins Hendrikstraat 10 i jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 24453925. Może Pan/Pani skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: yvon@arbo.nu.

2 Zakres odpowiedzialności
Za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych firma Arbo.nu odpowiada wspólnie z Pana/Pani pracodawcą. Pana/Pani pracodawca przekazuje nam dane, takie jak Pana/Pani numer telefonu i adres. Następnie skontaktujemy się z Panem/Panią, aby przeprowadzić Pana/Panią na przykład przez okres choroby. Podczas Pana/Pani kontaktu z lekarzem medycyny pracy / ekspertem Pana/Pani dane (medyczne) będą w poufny sposób przetwarzane przez firmę Arbo.nu. 

3 Jakie dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Arbo.nu?
Dane osobowe są danymi, za pomocą których można zidentyfikować osoby fizyczne. Dane, które przetwarzane są przez firmę Arbo.nu, to między innymi imię i nazwisko oraz adres, data urodzenia, numer telefonu i adres e-mail. Przetwarzamy również dane medyczne stron zaangażowanych w realizację naszych usług. Niezbędne jest to do kierowania pracownikami przy zwolnieniach lekarskich i reintegracji. 

Jeśli korzysta Pan/Pani z naszej strony internetowej http://www.uwarbo.nu, wówczas przetwarzamy dane (IP) za pomocą plików cookie. Potrzebujemy ich do zarządzania i ulepszania naszej strony internetowej. 

Firma Arbo.nu nie przetwarza danych osobowych dłużej, niż to konieczne na podstawie uzgodnionej usługi, chyba że jest to zobowiązanie prawne. Firma Arbo.nu nie przechowuje danych dłużej, niż jest to dozwolone przez obowiązujące prawo i przepisy. Okresy przechowywania stosowane przez firmę Arbo.nu mogą być w razie potrzeby udostępnione.

4 W jakim celu firma Arbo.nu przetwarza Pana/Pani dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe wykorzystamy w następujących celach:

- Aby móc świadczyć nasze usługi;
- Aby wysłać stronom informacje dotyczące usług świadczonych przez firmę Arbo.nu;
- Do korzystania z naszej strony internetowej;
- Na podstawie zobowiązania prawnego;
- Aby przekazać informacje stronom trzecim w oparciu o zobowiązania prawne.

5 Na jakiej podstawie firma Arbo.nu przetwarza dane osobowe?
- W momencie otrzymania przez firmę Arbo.nu Pana/Pani zgody na wykorzystywanie Pana/Pani danych.
- W celu realizacji uzgodnionego świadczenia usługi;
- Aby zachować zgodność z zobowiązaniami prawnymi;
- W momencie, gdy firma Arbo.nu ma w tym uzasadniony interes.
 
6 Kto ma dostęp do Pana/Pani danych?
W obrębie firmy Arbo.nu tylko (upoważnieni) pracownicy mają dostęp do Pana/Pani danych osobowych. Może Pan/Pani przyjąć założenie, że obchodzą się oni starannie z Pana/Pani danymi osobowymi.

O ile nie jest to konieczne w przypadku uzgodnionego świadczenia usług, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody zaangażowanych stron. W przypadku świadczonych przez nas usług może być konieczne przekazanie danych osobowych, na przykład do systemów zwolnień chorobowych, agencji rządowych lub lekarza medycyny pracy. 

7 W jaki sposób firma Arbo.nu chroni dane osobowe?
Firma Arbo.nu przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym prywatności na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Firma Arbo.nu podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą lub bezprawnym przetwarzaniem. Może Pan/Pani mieć na względzie bezpieczeństwo informacji na naszych komputerach, poinformowanie naszych pracowników i fizyczne bezpieczeństwo pomieszczeń, w których przechowywane są dane osobowe. 

8 Dostęp do Pana/Pani danych osobowych
W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich sprostowania, do ich usunięcia, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie. Ma Pan/Pani również prawo do złożenia skargi do Autoriteit Persoonsgegevens w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych. 

9 Odpowiedzialność firmy Arbo.nu
Niniejsze oświadczenie dotyczy wyłącznie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Arbo.nu. Firma Arbo.nu nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez osoby trzecie.

10 Zakończenie
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności z firmy Arbo.nu może być zmienione przez firmę Arbo.nu, jeśli jest to konieczne ze względu na nowe rozwiązania. Najnowsza wersja jest opublikowana na stronie internetowej http://www.uwarbo.nu.

Jeśli ma Pan/Pani pytania lub uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Arbo.nu, wówczas może Pan/Pani wysłać e-mail na adres yvon@arbo.nu

Jeśli ma Pan/Pani skargi odnośnie do przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy zapoznać się z Regulaminem składania skarg, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

Prins Hendrikweg 10
3151 AE  Hoek van Holland
Nederland

Postbus 35
3151 AA  Hoek van Holland
T 0174 – 257 057
info@arbo.nu